• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชินวํโส
วัดหาดสำราญ
2
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
3
โชติวํโส
-
4
จตฺตภโย
วัดท่ายางกลาง
5
ปญฺญาวโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
6
จิตตปาโล
-
7
จิตตฺปาโล
วัดมุจลินทาราม
8
สุเมธโส
วัดควนดอกไม้
9
-
วัดสวนสมบูรณ์
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1