• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตจิตฺโต
วัดควนดอกไม้
2
จาวุวณฺโณ
วัดปากน้ำละแม
3
นิติสาโร
วัดครน
4
ทสฺสนธมฺโม
วัดแหลมปอ
5
โชติปญโญ
วัดพะงุ้น
6
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนแค
7
อริยราโม
วัดขันเงิน
8
วรธมฺโม
วัดหนองบัว
9
รวิวํโส
วัดถ้ำเขาล้าน
10
ตุฎฐจิตโต
วัดน้ำฉ่า
11
-
วัดชัยธาราวาส
12
-
วัดแหลมปอ
13
-
-
14
-
วัดโสมสิริวัฒนาราม
15
-
วัดน้ำฉา
16
ทีฆายุโก
วัดเชิงคีรี
17
-
วัดหัวถนน
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1