• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว
2
ฐานิโย
วัดคุ้งท่าเลา
3
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองนางาม
4
อติภทฺโท
วัดมหาสอน
5
วชิรญาโณ
วัดมหาสอน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1