• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุปญฺโญ
วัดจงโก
2
อภิชาโต
วัดหนองรี
3
ขนฺติธโร
วัดจงโก
4
ฐิติญาโณ
วัดจงโก
5
อานนฺโท
วัดหนองปล้อง
6
ฐิตญาโณ
วัดเขารวกสามัคคี
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1