• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปุญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม
2
อคฺคธมฺโม
วัดวาปีอัมพาราม
3
ปิยสีโล
วัดร่มจำปาวนาราม
4
ชวโน
วัดสวนสวรรค์
5
ธมฺมสาโร
วัดวาปีอัมพาราม
6
สมวโร
วัดพุน้อย
7
ทินฺนปญฺโญ
วัดคีรีนาครัตนาราม
8
ภทฺทจาโร
วัดถ้ำเขากระเจียว
9
ฐานกโร
วัดศรีรัตนาราม
10
ธมฺมวโร
วัดน้ำซับสังฆาราม
11
ชุตินฺธโร
วัดสวนสวรรค์
12
สนฺติเปกฺโข
วัดคุ้งลาน
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1