• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
2
อติพโล
วัดไทรใหญ่
3
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
4
ถิรจิตฺโต
วัดไสท้อน
5
กุสโล
วัดเขาตกน้ำ
6
กลฺยาโณ
วัดสุวรรณวนาราม
7
มหาวิริโย
วัดเกาะบกรัตนาราม
8
โยคมุตฺโต
วัดควนหวาด
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1