• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณเมธี
วัดพังกก
2
วิชิโต
วัดดอนเค็ด
3
ผลธมฺโม
วัดจันทร์
4
ธิติธโร
วัดจะทิ้งพระ
5
สุคนฺธจนฺทโน
วัดบ่อแดง
6
ตนฺติกโร
วัดชุมพล
7
เขมฺนาโค
วัดจะทิ้งพระ
8
จกฺกวโร
วัดศิลาลอย
9
อภิชาโต
วัดบ่อประดู่
10
เทววํโส
วัดศรีไชย
11
อภิชโย
วัดจะทิ้งพระ
12
โฆสโก
วัดสุวรรณาราม
13
จิตฺตสุโภ
วัดพิกุล
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1