• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดโคกสมานคุณ
2
-
วัดโคกสมานคุณ
3
ฐิตคุโณ
วัดคลองแห
4
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
5
มหาวิริโย
วัดควนลัง
6
อภิญจโน
วัดควนลัง
7
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
8
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
9
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
10
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
11
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
12
อานนฺโท
วัดศาลาโพธิ์
13
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
14
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
15
จนฺทาโภ
วัดคลองเปล
16
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
17
กิตฺติปญฺโญ
วัดชลธารประสิทธิ์
18
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
19
ปยุตฺโต
วัดศรีสว่างวงศ์
20
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
21
ญาณวโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
22
ถิรจิตฺโต
วัดคลองเปล
23
สุวณฺโณ
วัดควนลัง
24
คุณงฺกโร
วัดควนเนียง
25
กิตฺติฐาโน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
26
นิสฺสโภ
วัดปทุมธาราวาส
27
สุชีโว
วัดมหัตตมังคลาราม
28
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
29
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
30
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
31
สนฺติกโร
วัดปทุมธาราวาส
32
เตชญาโณ
วัดวิมลคุณากร
33
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1