• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดโคกสมานคุณ
2
-
วัดโคกสมานคุณ
3
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
4
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
5
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
6
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
7
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
8
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
9
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
10
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
11
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
12
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
13
ญาณวโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
14
ถิรจิตฺโต
วัดคลองเปล
15
คุณงฺกโร
วัดควนเนียง
16
กิตฺติฐาโน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
17
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
18
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1