• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
2
ฐานวีโร
วัดบางทีง
3
วิมโล
วัดป่ากันตพงษ์
4
เขมธโร
วัดควนโส
5
ปริสุทฺโธ
วัดปากจ่า
6
ฐานุตฺตโร
วัดโคกเมือง
7
ปริสุทธฺโธ
วัดบ่อบัวแก้ว
8
อภินนฺโท
วัดควนเนียง
9
สุชีโว
วัดบางทีง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1