• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
2
โอภาโส
วัดสาริการาม
3
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
4
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
5
จิรวฑฺฒโน
วัดควนปริงวนาราม
6
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
7
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
8
สุวณฺโณ
วัดไทรทอง
9
ถาวรธมฺโม
วัดนานอน
10
วิสุทธสีโล
วัดควนปริงวนาราม
11
อภิพโล
วัดไทรงาม
12
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
13
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
14
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
15
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
16
ปิยจิตโต
วัดนานอน
17
สุเมธโส
วัดทุ่งหวัง
18
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
19
ภูริทตฺโต
วัดป่าธรรมวาส
20
ธีรภทฺโท
วัดป่าธรรมาวาส
21
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
22
ณฏฺฐพโล
วัดนิคมประทีป
23
ภูริปญฺโญ
วัดป่าธรรมวาส
24
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
25
อาสโภ
วัดควนปริงวนาราม
26
ชรินฺทโร
วัดน้ำผุด
27
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
28
ฐิตเมโธ
วัดไร่พรุ
29
จกฺกวโร
วัดคลองเขาจันทร์
30
ปญฺญาสาโร
วัดน้ำผุดใต้
31
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1