• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
2
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
3
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
4
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
5
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
6
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
7
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
8
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
9
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
10
จกฺกวโร
วัดคลองเขาจันทร์
11
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1