• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธมฺโม
วัดลอน
2
ยสธโร
วัดยางงาม
3
ชยวุฑฺโฒ
วัดห้วยแตน
4
โอภาโส
วัดลอน
5
โกวิโท
วัดบ้านสวน
6
รตินธโร
วัดควนฝาละมี
7
ปวโร
วัดท่าลาด
8
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
9
ปญฺญาธโร
วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
10
จนฺทวํโส
วัดโพธิญาณวราราม
11
ธมฺมาวุโธ
วัดนาท่อม
12
โชติโก
วัดพิกุลทอง
13
สุภาโว
วัดหัวหมอน
14
อชิโต
วัดควนปริง
15
ธนาคโม
วัดทะเลน้อย
16
วิสารโท
วัดโพธาวาส
17
ติสฺสโร
วัดไทรพอน
18
สุวณฺโณ
วัดลานแซะ
19
ธนภทฺโท
วัดโดนคลาน
20
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
21
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
22
ชุตินธโร
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
23
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
24
ฐานุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
25
ติกขวีโร
วัดทุ่งยาว
26
อนาลโย
วัดไร่เหนือ
27
กิตติโก
วัดอัมพวนาราม
28
วรชโย
วัดภูเขาทอง
29
วรธมฺโม
วัดป่าลิไลยก์
30
สุขกาโม
วัดตะโหมด
31
ฐิตวณฺโณ
วัดบ้านสวน
32
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
33
สุจิตฺโต
วัดนาท่อม
34
จนฺทวณโณ
วัดคูหาสวรรค์
35
ชวนปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
36
ปญฺญาธโร
วัดคูหาสวรรค์
37
ชินวํโส
วัดนาปะขอ
38
จตฺตมโล
วัดวิหารเบิก
39
ภูริญาโณ
วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์
40
พุทธวํโส
วัดท่านางพรหม
41
ปญฺญาธโร
วัดธาราสถิต
42
รตนกมโล
วัดไร่เหนือ
43
สุทธิญาโณ
วัดเกาะขันธาวาส
44
จิตญาโณ
วัดปุณณาวาส
45
เตชปุญฺโญ
วัดดอนศาลา
46
อธิปฺปญฺโญ
วัดตำนาน
47
ญาณวีโร
วัดควนแพรกหา
48
ธมฺมสาโร
วัดสมหวัง
49
จารุวณฺโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
50
ญาณวโร
วัดไทรงาม
ทั้งหมด 87 รายการ
1 / 2