• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนาลโย
วัดไร่เหนือ
2
รตนกมโล
วัดไร่เหนือ
3
ธมฺมสาโร
วัดสมหวัง
4
เตชธมฺโม
วัดพังกิ่ง
5
เตชสีโล
วัดสมหวัง
6
อคฺคปญฺโญ
วัดไร่เหนือ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1