• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โกวิโท
วัดบ้านสวน
2
ธมฺมาวุโธ
วัดนาท่อม
3
สุภาโว
วัดหัวหมอน
4
วิสารโท
วัดโพธาวาส
5
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
6
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
7
วรธมฺโม
วัดป่าลิไลยก์
8
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
9
สุจิตฺโต
วัดนาท่อม
10
จนฺทวณโณ
วัดคูหาสวรรค์
11
ชวนปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
12
ปญฺญาธโร
วัดคูหาสวรรค์
13
ปญฺญาธโร
วัดธาราสถิต
14
อธิปฺปญฺโญ
วัดตำนาน
15
ชินุตฺตโม
วัดศาลาไม้ไผ่
16
ฐิติคุโณ
วัดชนาธิปเฉลิม
17
สุเมโธ
วัดควนแร่
18
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
19
รตินฺธโร
วัดปากสระ
20
ธนปญฺโญ
วัดเขาเจียก
21
ปริปุณฺโณ
วัดโพธาวาส
22
จิรายุทฺโธ
วัดโคกคีรี
23
ฐานธมฺโม
วัดกลาง
24
อินฺทปญฺโญ
วัดคูหาสวรรค์
25
วิวฑฺฒโณ
วัดควนปริง
26
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
27
ปริปุณฺโณ
วัดบ้านสวน
28
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
ทั้งหมด 28 รายการ
1 / 1