• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
2
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
3
รตนโชโต
วัดนาประดู่
4
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
5
อธิจิตฺโต
วัดตานีนรสโมสร
6
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
7
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
8
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
9
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
10
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
11
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
12
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
13
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
14
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
15
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
16
ฐานวโร
วัดโรงวาส
17
-
วัดภมรคติวัน
18
-
วัดบุพพนิมิต
19
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
20
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1