• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
2
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
3
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
4
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1