• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
2
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
3
นรินฺโท
วัดนิกรชนาราม
4
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
5
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
6
อคฺครโต
วัดนพวงศาราม
7
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
8
ธมฺมวโร
วัดประเวศน์ภูผา
9
-
วัดสันติการาม
10
-
วัดตานีนรสโมสร
11
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
12
อาทโร
วัดหลักเมือง
13
-
วัดนพวงศาราม
14
-
วัดนิกรชนาราม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1