• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
2
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
3
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
4
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
5
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
6
อาทโร
วัดหลักเมือง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1