• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณสมฺปนฺโน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
2
ธมฺมโชโต
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
3
พุทฺธสโร
วัดตานีนรสโมสร
4
นนฺทิโย
วัดโคกสมานประชาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1