• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดเขาบันนังกระแจะ
2
จารุธมฺโม
วัดเจริญธรรม
3
สมาจาโร
วัดกม. 26 ใน
4
สุภาทโร
วัดชมพูสถิต
5
ธมฺมโชโต
วัดเจริญธรรม
6
เทวธมฺโม
วัดตลิ่งชัน
7
ชยจิตฺโต
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
8
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
9
สุชาโต
วัดคงคานิมิต
10
สิริวฑฺฒโน
วัดนิโรธสังฆาราม
11
จารุวณฺโณ
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
12
จรณธมฺโม
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
13
สุนฺทรธมฺโม
วัดบาละ
14
ชินวํโส
วัดนิโรธสังฆาราม
15
สุมโน
วัดพุทธมงคล (กม.29)
16
ภูริปญฺโญ
วัดเขาน้ำตก
17
ปสนฺโน
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
18
ฉวิวณฺโณ
วัดวาลุการาม (คลองทรายใน)
19
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
20
จตฺตมโล
วัดบ้านฉลองชัย
21
กิตฺติภทฺโท
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
22
สุจิตฺโต
วัดบาละ
23
สุธมฺโม
วัดนิโรธสังฆาราม
24
อคฺคจิตฺโต
วัดรังสิตาวาส
25
ธมฺมนาโถ
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
26
ชวนปญฺโญ
วัดนิโรธสังฆาราม
27
จิตฺตทนฺโต
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
28
ธมฺมปาโล
วัดสิริปุณณาราม
29
ยโสธโร
วัดบาละ
30
-
วัดเมืองยะลา
31
-
วัดสิริปุณณาราม
32
-
วัดคูหาภิมุข
33
-
วัดยะหาประชาราม
34
-
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
35
-
วัดถ้ำทะลุ
36
-
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
37
-
วัดธารโต
38
ฐิตธมฺโม
วัดตลิ่งชัน
39
วิสุทฺธาโส
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1