• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภาทโร
วัดชมพูสถิต
2
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
3
สิริวฑฺฒโน
วัดนิโรธสังฆาราม
4
ปสนฺโน
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
5
ฉวิวณฺโณ
วัดวาลุการาม (คลองทรายใน)
6
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
7
สุธมฺโม
วัดนิโรธสังฆาราม
8
ชวนปญฺโญ
วัดนิโรธสังฆาราม
9
จิตฺตทนฺโต
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
10
ธมฺมปาโล
วัดสิริปุณณาราม
11
-
วัดเมืองยะลา
12
-
วัดสิริปุณณาราม
13
-
วัดคูหาภิมุข
14
-
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1