• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
2
ปริมุตฺโต
วัดชัยรัตนาราม
3
ขนฺติธโร
วัดตันติการาม
4
วรปญฺโญ
วัดตันหยงมัส
5
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
6
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
7
ธีรปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
8
-
วัดตันหยงมัส
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1