• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
2
ขนฺติธโร
วัดตันติการาม
3
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
4
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
5
ธีรปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
6
-
วัดตันหยงมัส
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1