• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
2
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
3
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
4
กนฺตวีโร
วัดศรีบุญเรือง
5
กตธีโป
วัดโชติรสธรรมากร
6
ฐิตเมโธ
วัดศรีแก้ววนาราม
7
ฐานสมฺปุณโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
8
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
9
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
10
อาจารสุโภ
วัดป่าวิภาวัน
11
นริสฺสโร
วัดสว่างมีชัย
12
ฐานวีโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
13
ธิตธมโม
วัดพระครุสุทธิธรรมประโชติ
14
ปญญาวชิโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
15
อุเทโน
วัดป่าสมพรธรรมทาน
16
สุทธิญาโณ
วัดสว่างชำนาญธรรมคุณ
17
อุตตโร
วัดสระแก้ว
18
อนาลโย
วัดศรีสุพลวนาราม
19
วิสารโท
วัดศรีบุญเรือง
20
สุนทรโร
วัดศรีสามัคคีธรรม
21
ฐานตตฺโร
วัดโชติรสธรรมกร
22
ญาณธโร
วัดถ้ำศรีวิลัย
23
สีลธโร
วัดโนนสง่าเจริญธรรม
24
สุธมฺโม
วัดสุทธาวิลัย
25
จารุวํโส
วัดสันติสุขธรรมคุณ
26
สุจิตฺโต
วัดคลองคูหา
27
วรธมฺโม
วัดใหม่พัฒนาภิบาล
28
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
29
ญาณทีโป
วัดทรายคำ
30
จารุวํโส
วัดพัฒนา
31
ตปสีโล
วัดสันติธรรม
32
จนสุวณฺโณ
วัดถ้ำศรีวิลัย
33
ชิตมาโร
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
34
ปิยวณฺโณ
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
35
ติสทโร
วัดสุวรรณาราม
36
ฉนฺทสุโภ
วัดธรรมสโมสร
37
สุเมธี
วัดศรีสะอาดบัวบาน
38
กนฺตสีโล
วัดป่าโนนสา
39
ชิตมาโร
วัดสอนเจริญราษฎร์
40
สุเมโธ
วัดนันทนารามมงคล
41
อธิปญโญ
วัดศรีสามัคคีธรรม
42
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
43
ปภาโส
วัดนาสรรค์
44
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีชมภูสามัคคี
45
สจจญาโณ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
46
ชินวโร
วัดป่าแต้เทพนิมิตร
47
อาทโร
วัดโคกสะอาด
48
ธมมรโส
วัดแก้วสวรรค์
49
อคฺคธมฺโม
วัดสิงหารินทาราม
50
สีลสมฺปนฺโน
วัดสงครามประดิษฐ์
ทั้งหมด 126 รายการ
1 / 3