• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
2
ธิตธมโม
วัดพระครุสุทธิธรรมประโชติ
3
วรธมฺโม
วัดใหม่พัฒนาภิบาล
4
สจจญาโณ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
5
สีลสมฺปนฺโน
วัดสงครามประดิษฐ์
6
ขนฺติธโร
วัดศรีสุมณฑารักษ์
7
กนฺตธมฺโม
วัดทรายทอง
8
นรินฺโท
วัดโนนสวรรค์
9
จิตปุญโญ
วัดธรรมาธิปไตย
10
ธมโมตโร
วัดโนนสวรรค์
11
ปภาโส
วัดโพธิ์ชัย
12
ปญญาธโร
วัดศิริมงคลวนาราม
13
มาลยฺโย
วัดบ้านชุมสามัคคี
14
ติกฺขวีโร
วัดศรีพนา
15
ติกขปัญโญ
วัดท่ากกแดงใต้
16
วรธมฺโม
วัดโนนสวรรค์
17
กตธมฺโม
วัดป่าจันทอง
18
กตปุญฺโญ
วัดโพนสว่าง
19
อินฺทวีโร
วัดบ้านดอนก่อ
20
มหาวิริโย
วัดเสรีไทยธรรมทาน
21
ธมฺมธโร
วัดบ้านโนนสวรรค์
22
สิริจนฺโท
วัดศรีธาตุ
23
ชาคโร
วัดป่าแสงจันทร์
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1