• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตธีโป
วัดโชติรสธรรมากร
2
ฐิตเมโธ
วัดศรีแก้ววนาราม
3
ฐานสมฺปุณโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
4
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
5
ฐานวีโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
6
อุเทโน
วัดป่าสมพรธรรมทาน
7
สุทธิญาโณ
วัดสว่างชำนาญธรรมคุณ
8
อนาลโย
วัดศรีสุพลวนาราม
9
ฐานตตฺโร
วัดโชติรสธรรมกร
10
ญาณธโร
วัดถ้ำศรีวิลัย
11
สีลธโร
วัดโนนสง่าเจริญธรรม
12
จนสุวณฺโณ
วัดถ้ำศรีวิลัย
13
ชิตมาโร
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
14
ปิยวณฺโณ
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
15
ฉนฺทสุโภ
วัดธรรมสโมสร
16
กนฺตสีโล
วัดป่าโนนสา
17
ปภาโส
วัดนาสรรค์
18
รตนญาโณ
วัดโชติรสธรรมากร
19
จกฺกธมฺโม
วัดศรีเมืองธรรมคุณ
20
ฉนฺทธมฺโม
วัดโชติรสธรรมากร
21
ปญญาวุฑโฒ
วัดโชติรสธรรมากร
22
โชติกโร
วัดโชติรสธรรมากร
23
สติสมฺปนฺโน
วัดภูมิบาลวัฒนา
24
ธมฺมทินฺโน
วัดราษฎร์บำรุง
25
โอภาโส
วัดสว่างระดาราม
26
จตฺตมโล
วัดพรนิยมวนาราม
27
ฐิตปสาโท
วัดศิริมโนธรรม
28
วรธมโม
วัดโชติรสธรรมกร
29
สุเมโธ
วัดมหาพุทธมวลชน
30
อุฎฐาโน
วัดสระบัว
31
สีลปุณฺโณ
วัดศรีสรรเพชร
32
ฉนฺทโก
วัดป่าสมพรธรรมทาน
33
ปญฺญาธโร
วัดปิ่นแก้วอัมไพรวัลย์
34
เทวสโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
35
สีลเตโช
วัดศรีสุพลวนาราม
36
จารุธมฺโม
วัดประชาสมัคคีธรรม
37
อานนฺโท
วัดนาสะแบง
ทั้งหมด 37 รายการ
1 / 1