• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตเมโธ
วัดศรีแก้ววนาราม
2
ฐานสมฺปุณโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
3
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
4
ฐานวีโร
วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์
5
ฐานตตฺโร
วัดโชติรสธรรมกร
6
ชิตมาโร
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
7
ปิยวณฺโณ
วัดสว่างสำราญธรรมคุณ
8
ฉนฺทสุโภ
วัดธรรมสโมสร
9
ปภาโส
วัดนาสรรค์
10
ฉนฺทธมฺโม
วัดโชติรสธรรมากร
11
ปญญาวุฑโฒ
วัดโชติรสธรรมากร
12
สติสมฺปนฺโน
วัดภูมิบาลวัฒนา
13
ธมฺมทินฺโน
วัดราษฎร์บำรุง
14
ฐิตปสาโท
วัดศิริมโนธรรม
15
สุเมโธ
วัดมหาพุทธมวลชน
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1