• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดคลองระมาน
2
ปภสฺสโร
วัดบ้านกลับ
3
ปญฺญาทีโป
วัดขุนสงฆ์
4
เตชวโร
วัดประดับ
5
สจฺจญาโณ
วัดม่วง
6
ตปคุโณ
วัดประดับ
7
สิริภทฺโท
วัดสิงห์สุทธาวาส
8
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
9
อธิจิตฺโต
วัดบ้านกลับ
10
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
11
ฐานวีโร
วัดหนองกระทุ่ม
12
เขมกาโม
วัดมุนีสงฆ์
13
ภูริจิตฺโต
วัดประดับ
14
โอภาโส
วัดหนองกระทุ่ม
15
จนฺทโสภโณ
วัดวััดราษฎร์บำรุงหนองลี
16
ปริชาโน
วัดโพธิสังฆาราม
17
อภิวณฺโณ
วัดกลางท่าข้าม
18
สุปญฺโญ
วัดโพธิ์สังฆาราม
19
กลฺยาโณ
วัดตะโกรวม
20
โชติโย
วัดสิงห์สุทธาวาส
21
ฐานุตฺตโร
วัดดอนตะโหนด
22
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1