• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดบ้านกลับ
2
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
3
อธิจิตฺโต
วัดบ้านกลับ
4
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
5
เขมกาโม
วัดมุนีสงฆ์
6
จนฺทโสภโณ
วัดวััดราษฎร์บำรุงหนองลี
7
ฐานุตฺตโร
วัดดอนตะโหนด
8
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1