• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสโร
วัดทุ่งโพธิ์
2
ญาณวํโส
วัดเขาถ้ำเทพพนม
3
จารุโชโต
วัดเขาก้ำเทพพนม
4
อนุตฺตโร
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม
5
ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณจันทราราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1