• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานกโร
วัดโพธิ์งาม
2
วลฺลโภ
วัดกรุณา
3
ปริยตฺติธาตา
วัดโพธิ์งาม
4
จนฺทสีโล
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
5
ชยนฺโต
วัดกรุณา
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1