• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จินฺตามโย
วัดวังกะชาย
2
สุชาโต
วัดธรรมวิจิตร
3
ปริญาโณ
วัดคลองธรรม
4
อชิโต
วัดท่าแก้ว
5
กิตฺติสาโร
วัดท่าแก้ว
6
ปภากโร
วัดคลองจันทน์
7
จรณธมฺโม
วัดโคกหมู
8
วิรโช
วัดสะตือสิงห์
9
ขนฺติธโร
วัดชัฏฝาง
10
กิตฺติโสภโณ
วัดบุปผาราม
11
สิริธโร
วัดศรีนวล
12
สิริวณฺโณ
วัดหนองแจง
13
วรธมฺโม
วัดคลองจันทร์
14
เตชปญฺโญ
วัดราษฏร์บำรุง
15
อาภสฺสโร
วัดรางดู่
16
สุมงฺคโล
วัดประชุมธรรม
17
สุจิตฺโต
วัดคลองจันทน์
18
อธิปญฺโญ
วัดวังกะชาย
19
ตนฺติปาโล
วัดพิชัยนาวาส
20
จนฺทปญฺโญ
วัดคลองเกษม
21
กติโก
วัดสระแก้ว
22
สํวโร
วัดราษฏร์บำรุง
23
สุทธิญาโณ
วัดเทพหิรัณย์(หนองทาระภู)
24
อภิชาโต
วัดราษฎร์บำรุง
25
ปทุโม
วัดวังกะชาย
26
สุทฺธจิตฺโต
วัดเด่นใหญ่
27
สุวณฺโณ
วัดหนองแซง
28
ฐานวโร
วัดคลองจันทน์
29
ปฏิภาโณ
วัดธรรมวิจิตร
30
ฐานสมฺปนฺโน
วัดท่าแก้ว
31
อินฺทวิโร
วัดท่าแก้ว
32
กนฺตวีโร
วัดศรีเจริญธรรม
33
ฐานกโร
วัดศรีเจริญธรรม
34
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
35
เหมวณฺโณ
วัดพิชัยนาวาส
36
ปภากโร
วัดคลองธรรม
37
สุนฺทโร
วัดราษฎร์บำรุง
38
จิรสุวณฺโณ
วัดสระแก้ว
39
กตธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1