• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อชิโต
วัดท่าแก้ว
2
กิตฺติสาโร
วัดท่าแก้ว
3
ปภากโร
วัดคลองจันทน์
4
สุจิตฺโต
วัดคลองจันทน์
5
ฐานวโร
วัดคลองจันทน์
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1