• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริวณฺโณ
วัดหนองแจง
2
กติโก
วัดสระแก้ว
3
สุทฺธจิตฺโต
วัดเด่นใหญ่
4
จิรสุวณฺโณ
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1