• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จรณธมฺโม
วัดโคกหมู
2
วรธมฺโม
วัดคลองจันทร์
3
เตชปญฺโญ
วัดราษฏร์บำรุง
4
จนฺทปญฺโญ
วัดคลองเกษม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1