• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เปมสีโล
วัดโนนรังพัฒนาราม
2
อธิปุญโญ
วัดดงสระแก้ว
3
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์ไทร
4
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
5
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเอก
6
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
7
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
8
เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
9
จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว
10
ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
11
สุนทโร
วัดหนองไผ่สามัคคี
12
ฐานิโย
วัดคลองไก่เถื่อน
13
อาภานนฺโท
วัดหนองมะเขือ
14
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
15
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
16
ฐิตธมฺโม
วัดบุญชัย
17
โชติวโร
วัดห้วยเดื่อ
18
จารุวํโส
วัดโพธ์สว่างศรีวนาราม
19
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
20
อํสุธมฺโม
วัดสามเอก
21
อุปคุตฺโต
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
22
ธีรญาโณ
วัดผาลาด
23
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
24
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
25
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
26
ธมฺมคุโณ
วัดบ้านไร่
27
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
28
วายาโม
วัดบ้านยาง
29
มหาปุญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม
30
สุภาจาโร
วัดเกาะรี
31
สิริปญฺโญ
วัดโป่งทะลาย
32
นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ
33
สุภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
34
ปิยภาณี
วัดชัยศรีชมชื่น
35
สุทธิญาโณ
วัดไตรภูมิ
36
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
37
ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา
38
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
39
กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์
40
สุปญฺโญ
วัดจงโก
41
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
42
สมสีโล
วัดบ้านหินกลับ
43
ปิยสีโล
วัดขอนแต้
44
สีลเตโช
วัดอัมพวัน
45
กลฺยาณธมฺโม
วัดดงน้ำฉ่า
46
จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อบี้ยวนาราม
47
สุวณฺโณ
วัดวังยาว
48
โชติญาโณ
วัดลุมพินีวัน
49
ทีฑายุโก
วัดบ้านบัวน้อย
50
โสภโณ
วัดสำราญ
ทั้งหมด 17,668 รายการ
1 / 354