• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
2
สิริภทฺโท
วัดกลาง
3
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
4
ปุญฺญาธิโก
วัดกลางบางพระ
5
ภูริปญฺโญ
วัดกลางวรวิหาร
6
ณกรณ์ชัย
วัดกลาง
7
อภินนฺโท
วัดกลางขี้เหล็ก
8
ธมฺมจาโร
วัดกลาง
9
กิตติปญฺโญ
วัดกลางห้วยเม็ก
10
ถาวโร
วัดกลาง
11
จนฺทโชโต
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
12
ฐิตญาโณ
วัดกลางปักธงชัย
13
ปิยธมฺโม
วัดกลาง พระอารามหลวง
14
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
15
เถรธมฺโม
วัดกลาง
16
เขมปญโญ
วัดกลางสามัคคี
17
อายุวฑฺฒโน
วัดกลางดอน
18
ปภสฺสโร
วัดกลาง
19
ปุญญฺวุตโฒ
วัดกลางโสภณ
20
วิเวโก
วัดกลาง
21
มนุญฺโญ
วัดกลางอุ่มจาน
22
กตสาโร
วัดกลาง(นางรอง)
23
กนฺตธมฺโม
วัดกลาง
24
สุทฺธาโส
วัดกลางสว่างอารมณ์
25
วรญาโณ
วัดกลางขุขันธ์
26
สุรสกฺโก
วัดกลางรัตนบุรี
27
ปภสฺสโร
วัดกลาง
28
สุมงฺคโล
วัดกลางกุดรัง
29
จิตฺตพโล
วัดกลาง
30
กนฺตวโร
วัดกลางหมื่นแผ้ว
31
ขนฺธมฺโม
วัดกลางสุรินทร์
32
ปญฺญาธโร
วัดกลางชุมพลบุรี
33
มหาวีโร
วัดกลางบุรี
34
ตปคุโณ
วัดกลาง
35
ฐานุตตฺโร
วัดกลางอุดมวารี
36
สุทฺธิโก
วัดกลางสวน
37
ภูริปญฺโญ
วัดกลางสวน
38
นาถสีโล
วัดกลางสวน
39
เตชธมฺโม
วัดกลางพรหมฉิมพลี
40
ปญฺญาธโร
วัดกลาง
41
อุตฺตมชาโต
วัดกลางศรีณรงค์
42
จนฺทวํโส
วัดกลางวงศ์มณี
43
มหานรินฺโท
วัดกลางโกสุม
44
อินทสาโร
วัดกลางโกสุมพิสัย
45
ขมจิตฺโต
วัดกลาง
46
วชิโร
วัดกลาง
47
สาสนวิญฺญู
วัดกลางโกสุม
48
ปญญาวฑฺฒโน
วัดกลางโกสุม
49
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลาง พระอารามหลวง
50
ฐานวุฑฺโฒ
วัดกลางสุรินทร์
ทั้งหมด 123 รายการ
1 / 3