• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวิริโย
วัดควนลัง
2
อภิญจโน
วัดควนลัง
3
มหาลาโภ
วัดควนลัง
4
คุณยุตฺโต
วัดควนลัง
5
สุวณฺโณ
วัดควนลัง
6
ชินวโร
วัดควนลัง
7
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1