• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทนฺตกาโย
วัดคูเมือง
2
อภิวโร
วัดคูเมือง
3
คาวโร
วัดคูเมือง
4
กตปุญฺโญ
วัดคูเมือง
5
ฐานุตฺตโร
วัดคูเมือง
6
วรธมฺโม
วัดคูเมือง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1