• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณทีโป
วัดจอมแจ้ง
2
ปริสุตฺตโม
วัดจอมแจ้ง
3
กิตฺติสาโร
วัดจอมแจ้ง
4
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
5
ปริปุณโณ
วัดจอมแจ้ง
6
อนาลโย
วัดจอมแจ้ง
7
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
8
สุวณฺโณ
วัดจอมแจ้ง
9
ปภสฺสโร
วัดจอมแจ้ง
10
สิริวฑฺฒโณ
วัดจอมแจ้ง
11
ปญญาวโร
วัดจอมแจ้ง
12
สุจิตโต
วัดจอมแจ้ง
13
ฐิตมงฺคโล
วัดจอมแจ้ง
14
จนฺปญญโญ
วัดจอมแจ้ง
15
วลฺลโภ
วัดจอมแจ้ง
16
ธเนโส
วัดจอมแจ้ง
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1