• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
2
โกสโล
วัดจันทรประสิทธิ์
3
ธมฺมครุโก
วัดจันทรประสิทธิ์
4
มหาญาโณ
วัดจันทรประสิทธิ์
5
อคฺคเตโช
วัดจันทรประสิทธิ์
6
ญาณวุฑฺโฒ
วัดจันทรประสิทธิ์
7
ธีรสุปภาโส
วัดจันทรประสิทธิ์
8
ขนฺติโก
วัดจันทรประสิทธิ์
9
จิณฺณธมฺโม
วัดจันทรประสิทธิ์
10
ปญฺญาวชิโร
วัดจันทรประสิทธิ์
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1