• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
2
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
3
อาภาธโร
วัดจันทรังษี
4
โชติธมฺโม
วัดจันทรังษีฉิมาวาส
5
อธิปญฺโญ
วัดจันทรังษี
6
ญาณวชิรเมธี
วัดจันทรังษี
7
ฐานุตฺตโร
วัดจันทรังษี
8
อภิภทฺรเมธี
วัดจันทรังษี
9
ปญฺญาภาโค
วัดจันทรังษีวนาราม
10
อาภาโส
วัดจันทรังษี
11
ญาณฉนฺโท
วัดจันทรังษีวนาราม
12
ธมฺมทีโป
วัดจันทรังษี
13
ปญฺญาธารโก
วัดจันทรังษี
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1