• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เอกสิทฺโธ
วัดชัยชนะสงคราม
2
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
3
-
วัดชัยชนะสงคราม
4
สุทฺธสีโล
วัดชัยชนะสงคราม
5
สยามิโก
วัดชัยชนะสงคราม
6
กิตติวีโร
วัดชัยชนะสงคราม
7
จารุวณฺโณ
วัดชัยชนะสงคราม
8
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดชัยชนะสงคราม
9
คณาธิโป
วัดชัยชนะสงคราม
10
วิมโล
วัดชัยชนะสงคราม
11
ฐานธโร
วัดชัยชนะสงคราม
12
ยโสธโร
วัดชัยชนะสงคราม
13
อคฺคโชโต
วัดชัยชนะสงคราม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1