• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
2
สติสมฺปนฺโน
วัดชัยภูมิการาม
3
จนทวณโณ
วัดชัยภูมิวนาราม
4
สิทธิธมฺโม
วัดชัยภูมิ
5
ยสวฑฺฒโน
วัดชัยภูมิพิทักษ์
6
วิจิตฺตธมฺโม
วัดชัยภูมิ
7
ปิยธโร
วัดชัยภูมิวนาราม
8
ปญฺญาวชิโร
วัดชัยภูมิวนาราม
9
สนฺตจิตฺโต
วัดชัยภูมิ
10
ฉนฺทธมฺโม
วัดชัยภูมิการาม
11
สิริภทฺโท
วัดชัยภูมิวนาราม
12
อธิปญฺโญ
วัดชัยภูมิวนาราม
13
กิตติปญฺโญ
วัดชัยภูมิ
14
วชิรวํโส
วัดชัยภูมิวนาราม
15
ธมฺมโชโต
วัดชัยภูมิวนาราม
16
โสภณวาที
วัดชัยภูมิพิทักษ์
17
ฉนฺทโก
วัดชัยภูมิพิทักษ์
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1