• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
2
พรหมฺสโร
วัดชัยมงคล
3
กิตฺติภทฺโท
วัดชัยมงคล
4
โอภาโส
วัดชัยมงคล
5
อินฺทโชโต
วัดชัยมงคล(สบสา)
6
อรุโณ
วัดชัยมงคล
7
กนฺตวณฺโณ
วัดชัยมงคล
8
นาคเสโณ
วัดชัยมงคล
9
กนฺตสีโล
วัดชัยมงคล
10
สุภชโย
วัดชัยมงคล
11
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
12
กลฺยาณธมฺโม
วัดชัยมงคล
13
รตนโชโต
วัดชัยมงคล
14
ติกฺขวิริโป
วัดชัยมงคล
15
อนนฺตวิริโย
วัดชัยมงคล
16
สุขกาโม
วัดชัยมงคลวนาราม
17
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
18
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
19
มหาวีโร
วัดชัยมงคล
20
ญาณสิริ
วัดชัยมงคล
21
ปญญาพโล
วัดชัยมงคล
22
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดชัยมงคล
23
วฑฺฒนสิริ
วัดชัยมงคลวังมุ้ย
24
อริยเมธี
วัดชัยมงคล
25
รตนโชโต
วัดชัยมงคล
26
จนฺทโชโต
วัดชัยมงคล
27
ธมฺมกาโม
วัดชัยมงคล
28
จกฺกธมฺโม
วัดชัยมงคล
29
ฐิตพโล
วัดชัยมงคล
30
สมตฺโถ
วัดชัยมงคล
31
ฉนฺทกาโม
วัดชัยมงคล
32
ฐิตธมฺโม
วัดชัยมงคล
33
อาภสฺสโร
วัดชัยมงคลวนาราม
34
กตปุญโญ
วัดชัยมงคล
35
ขนฺติพโล
วัดชัยมงคล
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1