• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปญฺโญ
วัดช่องลม
2
อาภกโร
วัดช่องลม
3
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดช่องลม
4
ชยาลงฺกาโร
วัดช่องลม
5
สิริญาโณ
วัดช่องลม
6
รตนปญฺโญ
วัดช่องลมวรรณาราม
7
ธนปญฺโญ
วัดช่องลม
8
อภิรกฺขิโต
วัดช่องลม
9
สุทฺธิญาโณ
วัดช่องลมวรรณาราม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1