• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถิรสมฺปนฺโน
วัดดอนชัย
2
อาทโร
วัดดอนชัย
3
เตชปญฺโญ
วัดดอนชัย
4
กิตฺติโก
วัดดอนชัย
5
สุเมโธ
วัดดอนชัย
6
สนฺตจิตฺโต
วัดดอนชัย
7
สุธมฺโม
วัดดอนชัย
8
ถิรจิตฺโต
วัดดอนชัยปอน
9
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดดอนชัยปอน
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1