• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
2
เตชธมฺโม
วัดดอนแก้ว
3
รตนโชโต
วัดดอนแก้ว
4
ญาณวํโส
วัดดอนแก้ว
5
สิรินฺธโร
วัดดอนแก้ว
6
จนฺทสาโร
วัดดอนแก้ว
7
สนฺตจิตฺโต
วัดดอนแก้ว
8
ชุตินฺธโร
วัดดอนแก้ว
9
ปญญาธโร
วัดดอนแก้วเชียงดา
10
ฐิตวฑฺฒโน
วัดดอนแก้ว
11
โชติวโร
วัดดอนแก้ว
12
สุภาตโร
วัดดอนแก้ว
13
ปุญญกุสโล
วัดดอนแก้ว
14
ธมฺมเตโช
วัดดอนแก้ว
15
ผาสุขกาโม
วัดดอนแก้ว
16
พุทฺธรกฺขิโต
วัดดอนแก้ว
17
ตปสีโล
วัดดอนแก้ว
18
ธมฺมสรโณ
วัดดอนแก้ว
19
ฐานวโร
วัดดอนแก้ว
20
อคฺคปญฺโญ
วัดดอนแก้ว
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1