• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
2
อภิชาโต
วัดด่านสำโรง
3
จิรวฑฺฒโน
วัดด่านสำโรง
4
อติสกฺโก
วัดด่านสำโรง
5
ถิรจิตฺโต
วัดด่านสำโรง
6
ปิยสีโล
วัดด่านสำโรง
7
ฐิตมโน
วัดด่านสำโรง
8
โสภณสีโล
วัดด่านสำโรง
9
ฐิตกุสโล
วัดด่านสำโรง
10
ปุณฺณาโภ
วัดด่านสำโรง
11
ชิตธมฺโม
วัดด่านสำโรง
12
วรจกฺโก
วัดด่านสำโรง
13
อคฺคปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
14
คมฺภิรานนฺโท
วัดด่านสำโรง
15
ภูริปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
16
วิชชากโร
วัดด่านสำโรง
17
ชาตเมโธ
วัดด่านสำโรงเหนือ
18
ปสุโต
วัดด่านสำโรง
19
รตินฺธโร
วัดด่านสำโรง
20
นิปโก
วัดด่านสำโรง
21
ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
22
คณิตปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1